Onderzoek en publicaties

Ik heb ervaring met kwalitatief onderzoek, evaluatie-onderzoek, praktijkgericht (actie-) onderzoek en storytelling. Ik werk graag samen met kennisinstituten, met grassrootsorganisaties of met andere zelfstandig onderzoekers. Ik ben lid van het Onderzoekerscollectief, een samenwerkingsverband van zelfstandige onderzoekers in het sociaal domein. 

Sinds 1990 ben ik bezig met de thema’s inclusiviteit, emancipatie/zelfbeschikking, integratie, representatie, burgerinitiatieven, communicatie- en participatievraagstukken. Aanvankelijk deed ik dit meestal als projectleider, maar de laatste 15 jaar kwam het accent steeds meer te liggen op onderzoek. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig onderzoeker.

Lopende projecten

Op dit moment ben ik betrokken bij de volgende projecten:

  • Voor het Utrechtse Saluti geef ik door middel van portretten van Utrechtse huishoudens een impressie van de impact van de corona-crisis.
  • Ik evalueer een landelijk project waarbij moskeebesturen worden getraind
  • Een landelijk adviesorgaan begeleid ik bij het opstellen van een meerjarenvisie
  • Ik werk mee aan een onderzoek naar institutioneel racisme.
  • In de loop van dit jaar zal ik een hoofdstuk verzorgen in een boek over de wijze waarop moslims in de media geportretteerd worden.
  • Daarnaast begeleid en ondersteun ik op vrijwillige basis enkele groepen die zich inzetten voor mensenrechten en/of streven naar meer autonomie en zelfbeschikking.

Recent afgerond onderzoek

Samen met Roemer van Oordt en Ineke van der Valk heb ik de Vierde Monitor Moslimdiscriminatie. Deze monitor, met deze keer speciale aandacht voor discriminatie op de arbeidsmarkt, is in mei 2021verschenen. Meer hier

Voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) heb ik, net als vier jaar geleden, een thematisch overzicht gemaakt van hetgeen in de verkiezingsprogramma’s staat over racisme, integratie, slavernijverleden, etnisch profileren, vrijheid van godsdienst, inburgering en immigratie. Meer hier

Samen met Cigdem Yuksel deed ik onderzoek naar de representatie van moslima’s in de beeldbank van het ANP. (2020)
Publicatie: ‘Moslima’. Een onderzoek naar de representatie van moslima’s in de beeldbank van het ANP

Gemeente Utrecht en Artikel 1 Midden‑Nederland: kwalitatief onderzoek naar ervaringen van moslims met discriminatie en stigmatisering in de gemeente Utrecht in samenwerking met Jurriaan Omlo en klankbordgroep islamitische sleutelfiguren (2020). Publicatie: Utrecht is ook mijn stad. Cijfers en verhalen van moslims in Utrecht, een verkennende studie.

In opdracht van het Comité 21 maart heb ik samen met Floor Boots twee onderzoeken gedaan:

In opdracht van de gemeente Amsterdam heb ik het project 180 Sport (Broedersport) geëvalueerd, waarbij voetbal wordt ingezet om radicalisering onder islamitische jongeren tegen te gaan (2020)

Voor en samen met het geweldige theatergezelschap Zina/Adelheid Roosen schreef ik het Kunstenplan 2021-2025.

LOWAN: Verkennend onderzoek naar de organisatie van de zorg voor vluchtelingenkinderen op ISK‑scholen in samenwerking met Eva Klooster (2019). Publicatie: De organisatie van nabijheid

Gemeente Amsterdam: onderzoek naar de wijze waarop Amsterdamse straatnamen inclusiever kunnen worden, samen met Miguel Heilbron, Mayke Heilbron en Jurriaan Omlo (2019). Publicatie: Naar een meer inclusieve straatnaamgeving in Amsterdam.

Samenwerkingsverband van Marokkaanse organisaties: boekje over 50 jaar Marokkaanse migratie, 50 jaar burgerschap. Hierin wordt ook een overzicht gegeven van 50 jaar minderhedenbeleid in Nederland (2019).

In september 2019 verscheen bij Parthenon het boek Wordt het nog wat met het islamdebat? onder redactie van Jan Jaap de Ruiter en Gert Jan Geling. Hierin komen 15 deelnemers aan het islamdebat aan het woord. Ik werd in dit kader geïnterviewd door Jan Jaap de Ruiter.  Meer hier. Zie ook dit blog  over 30 jaar Nederlands islamdebat

Ik was verder betrokken bij het onderzoek van Tayfun Balcik naar de berichtgeving over moslims in Nederlandse kranten.  In dat kader schreef ik drie artikelen over 30 jaar onderzoek naar berichtgeving over moslims in Nederlandse media. Ik heb de artikelen gebundeld in deze publicatie.

Voor de Rotterdamse stichting Mesam maakte ik een methodisch verslag van het project speeddaten tegen moslimdiscriminatie. Bij dit project was sprake van een vorm van actie-onderzoek (2019)

Islamic Institute Netherlands for Education and Research: een hoofdstuk in het boek Mikpunt Moskee (eindredactie Ineke van der Valk) over de reactie van Nederlandse politiek sinds de jaren ’70 op haatincidenten gericht tegen moskeeën. (2019)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: onderzoek naar de (geschiedenis van de) institutionalisering van de islam in Nederland samen met Roemer van Oordt. Dit resulteerde in het naslagwerk Zuilen in de polder (2018).

Gemeente Amsterdam: samen met Eva Klooster een verkennend onderzoek naar de kansen, belemmeringen en ondersteuning van informele organisaties in het Amsterdamse emancipatieveld. (2018)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Evaluatie en methodiekbeschrijving van het het project Regionale islamitische kennisnetwerken van het ministerie van SoZaWe in samenwerking met Jurriaan Omlo en Babet Vente. (2018)

Kennisplatform Integratie en Samenleving: verschillende factsheets geschreven over homo‑acceptatie, moslimhaat, rechten van vluchtelingen & asielzoekers en een analyse van verkiezingsprogramma’s in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen (2017)

Overige, oudere publicaties

Radicalisering en polarisatie

Radicalisering en polarisatie

Handreiking bespreekbaar maken van radicalisering met (Marokkaans Nederlandse) ouders (2017; onderzoek in opdracht van Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders; ism Habib el Kaddouri)

Een kwestie van investeren en anticiperen (onderzoek naar voorkomen van etnische spanningen, samen met Lisa Arts, ACB Kenniscentrum, 2012)

Monitor polarisatie en radicalisering in Noord-Holland (onderzoek in opdracht van provincie Noord-Holland, 2011)

Verslag gedaan van een project tegen radicalisering door een groep orthodox islamitische jongeren in Amsterdam.

Radicaal, orthodox, extremist (rapport, verslag van verkennend onderzoek naar radicalisering, samen met Lisa Arts, 2011)

Met de UMMON en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland ontwikkelde ik, samen met Roemer van Oordt, voor 18 Marokkaanse moskeeën het project Voorkomen is Beter dan Genezen.

Kennisdossier polarisatie en radicalisering voor gemeenten (in opdracht van provincie Noord-Holland, samen met Amy Jane Gielen en Lisa Arts, 2011)

Meegewerkt aan het onderzoek naar Multicultureel Onbehagen (multicultureel-onbehagen-onderzoeksrapport, pdf) in Amsterdam van de stichting Voorbeeld olv Eva Klooster. Hiervoor werden onder andere  PVV-stemmers geïnterviewd

Radicaal Anders (rapport, verslag van verkennend onderzoek naar radicalisering, 2008)

Medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het programma Weerbaar Oost, Netwerken tegen radicalisering, in opdracht van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer.

Publicaties over vrijwilligers-organisaties, zelfbeschikking en emancipatie

Factsheet over homo-acceptatie in opdracht van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), 2017

Samen met Eva Klooster een orientatie-onderzoek naar “de informele steunnetwerken van Midden- en Oost-Europese gemeenschappen in Amsterdam’ (2014, zie nota hier)

Toolkit maatschappelijke waarde, voor vrijwilligersorganisaties, met Suzanne van Hees, ACB Kenniscentrum, 2011)

Moeilijk bereikbare doelgroepen voor dummies (spiekbriefje, 2008)

Pijlers voor Bruggenbouwers (verslag onderzoek onder vrijwilligersorganisaties van niet-westerse allochtonen, 2006)

Ik, mijn rozentuin (artikel over project dat ik initieerde; hierbij werd theater ingezet om huiselijk geweld onder Marokkaanse vrouwen bespreekbaar te maken)

Allochtone vrijwilligers 2.0 (verslag onderzoek niet-westerse vrijwilligers op het internet, 2009)

Onderzoek gedaan (zoals dit en dit) en projecten (bv de Veilige Haven) ontwikkeld om positie van islamitische LHBTi’s te versterken

Nieuwe lieden in de buurt (verslag onderzoek onder vrijwilligersorganisaties in staatsliedenbuurt in opdracht van wijkcentrum, 2006)

Allochtone vrijwilligers in beeld (onderzoek, 2002)

Overige

Welke rechten en plichten hebben vluchtelingen en asielzoekers in Nederland? Publicatie voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), 2017

Factcheck: neemt moslimhaat toe in Nederland?  Publicatie voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), (augustus 2016)

Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers. (een inmiddels ruim 200.000 keer gelezen factsheet uit juni 2016, sindsdien volgde geregeld een update)

Onderzoek gedaan naar posities van specifieke groepen als Chinese Nederlanders (boek: Karakters in het Laagland) zie ook Volkskrant-artikel Chinezen in Nederland overwinnen eindelijk hun trots

Allochtone jongeren en media (onderzoek voor st Voorbeeld, 2009)

Het weeshuis van de methodieken (verslag van onderzoek naar effectieve methoden, 2010)

Gekleurde Verwachtingen (boek, trendanalyse, geschreven voor ACB Kenniscentrum, 2008)

Op basis van onderzoek naar methoden om criminaliteit onder jongeren, in het bijzonder Marokkaans- Nederlandse jongeren, te voorkomen het project Maarifa (uit ’92) ontwikkeld. Zie ook deze factsheet

Verder schreef ik tientallen achtergrondartikelen en columns op o.a. mijn eigen blog, op Republiek Allochtonië, op joop.nl, op Sargasso en De Kanttekening