Tweede druk Pijlers voor Bruggenbouwers, boek over zelforganisaties, verschenen

Bij ACB Kenniscentrum is de tweede druk van Pijlers voor Bruggenbouwers verschenen. Het boek is het verslag van een uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek dat ik deed naar de ondersteuning van allochtonevrijwilligersorganisaties (zelforganisaties).

Met medewerking van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) en de Helpdesk voor Administratieve en Procesmatige Ondersteuning (HAPO) heeft ACB de ondersteuning van 68
verschillende organisaties in kaart gebracht. Hierbij is gekeken naar de inhoudelijke en financiële ondersteuning die zij krijgen van (lokale) overheden. Op grond van dit materiaal, verschillende interviews en de ervaring van ACB Kenniscentrum op dit terrein, is een overzicht gemaakt van de belangrijkste ondersteuningsvragen van de organisaties
en de meest voorkomende knelpunten.

Ook is er gekeken naar het effect van de ontwikkeling van het integratiedebat op de positie van allochtone vrijwilligersorganisaties en zijn er aanbevelingen geformuleerd aan lokale overheden en ondersteuners.

Het boek is geschreven door Ewoud Butter met bijdragen van Roemer van Oordt (Hapo) en Warner Hemmes (ACB Kenniscentrum).

Pijlers voor Bruggenbouwers
Over de ondersteuning van allochtone vrijwilligersorganisaties
ACB Kenniscentrum, Amsterdam 2006 (110 pagina’s)
ISBN-10: 90-72832, ISBN-13: 978-90-72832-13-9

Kosten: €14,10 incl. porto.