Publicaties (non fictie)

Gekleurde_verwachtingen_1
Voor ACB Kenniscentrum
heb ik het boekje Gekleurde Verwachtingen geschreven waarin ik enkele trends beschrijf in de
discussie over integratie.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: hoeveel
respect dient de samenleving (specifieker de
overheid of een instelling) te tonen voor de behoefte van mensen
zichzelf te willen zijn, en wanneer kan de samenleving aanpassing
eisen? Wanneer spreken we een allochtoon aan als individu en wanneer
als lid
van een groep? Is het zinvol Nederlandse feministes als Cisca
Dresselhuys als voorbeeld te laten fungeren voor de emancipatie van
moslimvrouwen? Hoe
voorkomen we processen als radicalisering en polarisatie? Wat voor rol
kunnen migranten- en moskeeorganisaties vervullen? Is het zinniger te
spreken over participatie dan integratie?  En wat zijn dan de
belangrijkste trends en discussies op het terrein van de participatie
van
allochtonen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs?
Ewoud Butter (2007), Gekleurde Verwachtingen, Trendanalyse 2007-2010 ACB Kenniscentrum
Het boekje is voor 8,95 (inclusief verzendkosten) te verkrijgen bij ACB Kenniscentrum. Klik hier voor een bestelling.

Pijlers10
Pijlers voor Bruggenbouwers

Allochtone bevolkingsgroepen in Nederland hebben nog steeds een grote
behoefte aan eigen organisaties. De indruk bestaat zelfs dat deze
behoefte de laatste jaren alleen maar is toegenomen.

Ruim 80% van deze allochtone vrijwilligersorganisaties, die ook wel
zelforganisaties of migrantenorganisaties worden genoemd, ontwikkelen
activiteiten die gericht zijn op de participatie en emancipatie van hun
achterban.  Alhoewel de belangstelling voor de activiteiten van de
meeste organisaties niet is afgenomen, wordt het voor deze organisaties
steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. Op de subsidiëring
en ondersteuning van allochtone vrijwilligersorganisaties is de laatste
jaren flink bezuinigd en het kost de organisaties veel moeite andere
financieringsbronnen te vinden.

Hierdoor blijven ze voornamelijk afhankelijk van de eigen bijdragen
van leden en bezoekers die doorgaans tot de laagste inkomensgroepen
behoren. Ook worden de organisaties minder vaak betrokken bij de
ontwikkeling en uitvoering van (lokaal) beleid. Wel vormen de
allochtone vrijwilligersorganisaties, niet altijd tot hun plezier, voor
veel professionele organisaties (en politieke partijen) nog steeds een
belangrijk wervingskanaal.

Dit zijn enkele van de voornaamste conclusies die te lezen zijn in het boek Pijlers voor Bruggenbouwers. Het rapport vormt het verslag van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek dat Ewoud Butter van ACB Kenniscentrum
heeft gedaan naar de ondersteuning van allochtone
vrijwilligersorganisaties, ook wel zelforganisaties of
migrantenorganisaties genoemd. Met medewerking van de Vrijwilligers
Centrale Amsterdam (VCA) en de Helpdesk voor Administratieve en
Procesmatige Ondersteuning (HAPO) heeft ACB de ondersteuningsvragen van
68 verschillende organisaties in kaart gebracht. Hierbij is niet alleen
gekeken naar de inhoudelijke ondersteuning, maar ook naar de financiële
ondersteuning die de allochtone vrijwilligersorganisaties krijgen van
(lokale) overheden.
Er wordt een overzicht gegeven van de
belangrijkste ondersteuningsvragen van de organisaties en de meest
voorkomende knelpunten. Ook worden aanbevelingen geformuleerd aan
lokale overheden en ondersteuners.
In het door de provincie
Noord-Holland gefinancierde rapport wordt verder een schets gegeven van
de maatschappelijke rol die allochtone vrijwilligersorganisaties in de
loop der jaren hebben vervuld en wordt er gekeken naar het verloop van
het integratiedebat de afgelopen 25 jaar en het effect daarvan op
allochtone vrijwilligersorganisaties. Ook is in de publicatie een
verslag verwerkt van een verkennend onderzoek opgenomen van Warner
Hemmes naar de wijze waarop enkele lokale overheden vormgeven aan de
advies en overlegstructuur met allochtone vrijwilligersorganisaties.

Ewoud Butter (2006), Pijlers voor Bruggenbouwers, over de ondersteuning van allochtone vrijwilligersorganisaties, ACB Kenniscentrum
ISBN-10: 90-72832-13-2
ISBN-13: 978-90-72832-13-9

Pijlers voor Bruggenbouwers is te verkrijgen bij Atheneum Boekhandel in Amsterdam en is uiteraard te
bestellen bij het ACB en kost 12,50 euro inclusief verzendkosten.

U kunt hier een exemplaar bestellen of bellen met het ACB: 020- 627 94 60.
Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden.

Meer informatie: Ewoud Butter (ACB: 020 – 627 94 60) of mail